Organisatienota

Alle organisaties die met vrijwilligers werken zijn verplicht een organisatienota op te stellen waarin de rechten en plichten van de vrijwilligers vermeld zijn. Hieronder vind je de organisatienota van AZUA.

De Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger van 3 juli 2005 verscheen op 29 augustus 2005 in het Belgisch Staatsblad. De aangepaste versie dateert van 19 juli 2006 en verscheen op 11 augustus 2006 in het Belgisch Staatsblad.

1. Organisatie

Naam: AZUA tennisvereniging vzw (AZUA). 
Adres: Edegemsesteenweg 100 bus 4, 2610 Wilrijk.
Tel.nr.: 03-425 94 76 
E-mail: secretariaat@azuatennis.be

Sociale doelstelling: tennis aanbieden voor beginnende en gevorderde spelers (recreatief en competitief)

Vrijwilliger: alle leden en niet-leden die vrijwilligerswerk doen voor AZUA. Dit vrijwilligerswerk heeft voornamelijk plaats op fort 6 in Wilrijk waar de tennisterreinen gelegen zijn, soms op verplaatsing, zonder beperking in tijd en plaats.

 Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk. 
Ondernemingsnummer: 424389945

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen: 
Naam: Dominique van Bogaert. 
Functie: Secretaris

2. Verzekeringen

Verplichte verzekering
Waarborgen: De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
Maatschappij: Ethias. 
Polisnummer: 45.459.125

Klik hier ter inzage polis.

Artikel 8 van de Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger bepaalt dat vrijwilligerswerk steeds deel uitmaakt van het privé-leven van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk kan bijgevolg niet uitgesloten worden van de dekking van de BA polis privé-leven of familiale polis. 
Artikel 8bis van de wet bepaalt dat de BA-polis motorrijtuigen de schade dekt die de vrijwilliger veroorzaakt als die ‘in opdracht’ van het vrijwilligerswerk rijdt.

Ongevallenverzekering  
Waarborgen: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. 
Maatschappij: Ethias. 
Polisnummer: 45038835 (voor leden TVL) en 45060926 (voor niet leden TVL)

De volledige inhoud van voormelde polis is ter inzage op de website ( zie sportongevallenverzekering)

3. Onkostenvergoedingen

De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger, gelimiteerd (per dag en per jaar) door het wettelijk voorziene maximaal bedrag, en gebaseerd op de geleverde prestaties zoals genoteerd in de voorziene prestatiefiches. De werkelijke kosten van aangekochte materialen op vraag van AZUA worden terugbetaald na afgifte van de aankoopbewijzen. De organisatie betaalt geen vervoerskosten terug.

4. Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht

AZUA-vrijwilligers vallen in het raam van hun opdracht niet onder de geheimhoudingsplicht voor medici en zorgverstrekkers zoals bepaald in art. 458 Strafwetboek. Uiteraard is steeds discretie vereist betreffende de persoonlijke gegevens van AZUA leden, dit in toepassing van de wetgeving op de bescherming van de privacy.

Winkelwagen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.